O hodnote vedeckej práce a jej výsledkov

Medzi hodnotou výsledku vedeckej práce (vedeckého výstupu), ktorá nespočíva v ničom inom ako v jeho prínose k poznaniu a rozvoju príslušného vedného odboru, a finančným ohodnotením, t. j. sumou peňazí, ktorá sa autorovi, resp. autorom prizná za tento výsledok (výstup či „produkt“) neexistuje žiadna „objektívna“, a už vôbec nie „vedecky“ stanoviteľná korelácia. Hodnoty výsledkov vedeckej práce jednotlivých vedných odborov, ktorých je u nás vyše 200, sú navzájom nesúmerateľné. Je prosto iracio...
More