Domov

Poslaním univerzít a vysokých škôl je poskytovať vzdelanie najvyššieho stupňa – nielen pripravovať na život a budúce povolanie, ale pôsobiť aj ako „dielne ľudskosti“. Samozrejme, dokážu to len vtedy, keď napĺňajú všetky svoje funkcie, rozvíjajú a skvalitňujú sa, keď poskytujú priestor tvorivosti a slobode ducha.  Vtedy narastá aj ich význam v medzinárodnom akademickom prostredí.

Na Slovensku prevláda predstava, že tieto strategické ciele sa dajú dosiahnuť zvyšovaním administratívnej kontroly, ekonomického tlaku a zavádzaním centrálne riadených manažérskych nástrojov. Výsledky tohto prístupu sa dostavili v podobe hlbokého kvalitatívneho prepadu úrovne vysokoškolského vzdelávania a paralyzácie spontánnej vedeckej, pedagogickej a umeleckej tvorby. Iniciatíva ZA ŽIVÉ UNIVERZITY vidí cestu k zmene tohto stavu a oživeniu univerzitného sveta v cieľavedomej a dlhodobej kombinácii návratu k demokratickým hodnotám, v posilnení nezávislého postavenia vysokých škôl, v odstránení izolacionizmu a v otvorení vzdelávacieho systému pokrokovým trendom. Sme presvedčení, že:

  • Nedosiahneme výstupy a výsledky, pokiaľ zanedbávame vstupy a podmienky!
  • Nedosiahneme kvalitu, ak sa nepostaráme o tých, ktorí ju tvoria!
  • Nenadobudneme medzinárodnú úroveň, kým sa uzatvárame pred svetom!
  • Nezreformujeme vysoké školstvo, ak najprv nezanalyzujeme súčasný stav!

Obraciame sa na všetkých, ktorým záleží na budúcnosti slovenských vysokých škôl:

KOMUNIKUJME, DISKUTUJME, SPOLUPRACUJME!