Členovia

Zakladateľmi iniciatívy sú pedagogickí a vedeckí pracovníci, ktorí si uvedomili, že pre pozitívnu zmenu prostredia vysokých škôl na Slovensku je nevyhnutný vlastný proaktívny prístup.

 

HvoreckýJozef Hvorecký absolvoval štúdium matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1969. V roku 1978 získal titul PhD. v odbore Programovanie výpočtových systémov na Akadémii vied ZSSR v Moskve. Počas profesionálnej kariéry pôsobil na 17 vysokých školách v 12 krajinách. V súčasnosti je profesor Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a Honorary Lecturer Liverpoolskej univerzity vo Veľkej Británii.

Publikoval 26 kníh a skrípt a vyše 120 článkov vo vedeckých  časopisoch a zborníkoch konferencií, ktoré boli citované viac ako 400-krát. Jeho najnovšími knižnými publikáciami sú: Databázové technológie (učebnica a zbierka zadaní, vydala Equilibria v r. 2013), Virtuálna Trieda: Sprievodca adaptívnym online vzdelávaním (spoluautori A. Lipovská a J. Šimúth, Equilibria 2014), and Testament vedca (Premedia, 2015).

Email: jhvorecky@vsm.sk

 

Bez názvuEmil Višňovský vyštudoval filozofiu a históriu na UK v Bratislave. Pôsobí ako profesor filozofie na UK a samostatný vedecký pracovník v SAV v Bratislave. Od marca 2015 je podpredsedom SAV pre spoločenské a humanitné vedy. V minulosti pôsobil na viacerých slovenských univerzitách a tiež ako hosťujúci profesor na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Anglicku (Oxford, Cambridge), USA, Nórsku a i. Je zakladateľom a spolu-predsedom „Central-European Pragmatist Forum“ (2000), šéfredaktorom medzinárodného časopisu Human Affairs a vedúcim redaktorom edície „Central-European Values Studies“ vo vydavateľstve Brill/Rodopi (Holandsko – USA).

Odborne sa venuje otázkam filozofie mysle a kultúry, prekladá z anglo-americkej filozofie (práce J. S. Milla, T. Hobbesa, J. Deweyho, R. Rortyho, D. Davidsona a i.). Je autorom a spoluautorom monografií Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme (2014), Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme (2009), Človek ako Homo agens (2009), Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia (2000), Historické typy racionality (1997) a knižky esejí Človek by mal žiť v záhrade (Kalligram, 2009). V r. 2015 mu vychádza monografia Richard Rorty a zrkadlo filozofie (Kalligram).

Email: visnovskye@gmail.com

 

ZelinaMiron Zelina vyštudoval pedagogiku a učil na základných školách. Neskoršie ukončil psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a pracoval ako pracovný a poradenský psychológ. V roku 1992 získava titul doktora vied z psychológie, v roku 1997 titul profesora pedagogiky a v roku 2009 mu Prešovská Univerzita udelila titul doctor honoris causa. Pôsobil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vo Výskumnom ústave Detskej psychológie a patopsychológie, na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti je na Dubnickom technologickom inštitúte. Dve funkčné obdobia bol dekanom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Je spoluautorom reformnej koncepcie školstva na Slovensku (Milénium) a bol poradcom ministra školstva. Je predsedom redakčnej rady periodika Prevencia a členom redakčných rád niekoľkých odborných časopisov. Napísal 18 monografií, pritom publikácia Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa vyšla už v troch vydania a kniha Teórie výchovy alebo hľadanie dobra vyšla v druhom vydaní a bola ocenená cenou Literárneho fondu. Napísal 6 učebníc, dve z nich vychádzajú v druhom vydaní. Minister školstva mu udelil medailu sv. Gorazda a prezident republiky rad Ľudovíta Štúra.

Email: mironzelina@yahoo.com

 

Ľ. DunajĽubomír Dunaj sa venuje sociálnej a politickej filozofii. Vyštudoval študijný odbor dejepis – občianska výchova na Prešovskej univerzite v Prešove (2007) a absolvoval doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (2013). Po jeho ukončení pôsobil v Centre celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove (2013-2015). Absolvoval viaceré zahraničné pobyty, vrátané dlhodobého výskumného pobytu pre mladých vedeckých pracovníkov na Inštitúte filozofie Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom u profesora Axela Honnetha (Štipendium DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Je autorom viacerých štúdií, napríklad Reflections on justice under the conditions of globalisation.“ In: Human Affairs. – Roč. 20, č. 2 (2010), s. 124-134; „Komparatívne čítanie čínskej filozofie: úvod do konceptu autority.“ In: Filosofický časopis. – Roč. 60, č. 1 (2012), s. 117-139; „Interkultúrny dialóg.“ In: Hrubec, M. a kol.: Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha : Filosofia, 2013, s. 161-198.

Email: lubomir.dunaj@gmail.com

 

VVladimír Lobotka vyštudoval históriu na UK v Bratislave a filozofiu so zameraním na kozmológiu a vedomie v Spojených štátoch, na škole California Institute of Integral Studies (diplomová práca – The Crisis of Our Era: Its Historical Roots and Possible Solution). Po návrate z USA sa stal členom medzinárodnej iniciatívy The University for the Future zameranej na inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní a v pozícii koordinátora, výskumníka a lektora sa zapojil do jej pilotného projektu The School for Transformative Leadership, realizovaného v rokoch 2011-2013 na Palackého Univerzite v Olomouci.

Zaujíma sa o integrálnu filozofiu, transpersonálnu a hlbinnú psychológiu, paradigmatické posuny a teórie dejín zamerané na dynamiku vzniku a zániku komplexných civilizácií. Je autorom knihy Cesta k zjednotenému kozmu (vychádza 2016) a do slovenčiny preložil knihu Richarda Tarnasa, Vášeň západnej mysle. Momentálne na UK v Bratislave učí kurzy venované kultúrnym dejinám a evolúcii vedomia. Vo voľnom čase sa venuje permakultúre.

Email: vladobotka@gmail.com