Otvorený list

Otvorený list ministrovi školstva k budúcim komplexným akreditáciám

 

Vážený pán minister,

 

tieto dni svojím podpisom uzatvárate komplexné akreditácie hodnotiace činnosť slovenských vysokých škôl za obdobie rokov 2008 – 2013. Podľa Zákona 131/2002 Z.z , §84, ods.2 o vysokých školách sa komplexná akreditácia činností vysokých škôl uskutočňuje v šesťročných intervaloch, čo znamená, že vysoké školy automaticky vstúpili v roku 2014 do ďalšieho hodnotiaceho obdobia končiaceho v roku 2019 bez toho, aby poznali kritériá, podľa ktorých budú hodnotené. Bežnou doterajšou praxou je, že kritériá hodnotenia činnosti vysokých škôl sa určujú Akreditačnou komisiou ad hoc až na konci hodnotiaceho obdobia, bez prediskutovania v akademickej obci, tie ostatné dokonca napriek nesúhlasnému vyjadreniu rektorskej konferencie.

Takýto spôsob realizovania komplexných akreditácií neprináša očakávané zlepšenie kvality našich vysokých škôl, je vo svojej podstate nespravodlivý voči vysokým školám, a v rozpore s princípmi akademickej slobody, čo odráža aj skutočnosť, že slovenská Akreditačná komisia bola pozbavená riadneho členstva v Európskej asociácii pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania ENQA.

Slovenské vysoké školy vstúpia v roku 2016 už do tretieho roku hodnoteného šesťročného obdobia novej akreditácie bez toho, aby poznali kritériá, podľa ktorých budú hodnotené, čo považujeme za absurdné. Preto Vás pán minister žiadame, aby ste iniciovali dočasné, 1-2 ročné pozastavenie nového procesu komplexných akreditácií pre obdobie rokov 2014-2019. Tým sa vytvorí potrebný časový priestor, v ktorom bude možné, po prvé, podrobne zanalyzovať výsledky ako aj metodológiu práve ukončenej komplexnej akreditácie ako na ministerstve, tak aj v akademickej obci. Po druhé, vytvorí sa týmto tiež priestor pre odbornú diskusiu, za účasti akademickej obce, smerujúcu k vytvoreniu akreditačných kritérií tak, aby boli vysokým školám známe ešte predtým, než sa bude pokračovať v procese pozastavenej komplexnej akreditácie.

Pán minister, sme hlboko presvedčení, že nastal čas skvalitniť proces komplexných akreditácií vysokých škôl na Slovensku, urobiť ho férovejším, inšpirovať sa tými najlepšími skúsenosťami s hodnotením vysokých škôl vo svete a posilniť v ňom princípy akademickej slobody.

 

V Bratislave 25. novembra 2015

 

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

Mgr. Ľubomír Dunaj, PhD.

Vladimír Lobotka, M.A.

 

Na vedomie

1. Akreditačná komisia

2. Slovenská rektorská konferencia