Návrhy na riešenia

V záujme riešenia uvedených problémov a ich príčin, pokladáme za nevyhnutné:

  1. Vypracovať dlhodobú víziu rozvoja vysokých škôl minimálne do roku 2030 a stratégiu jej implementácie na báze odborných interdisciplinárnych analýz a prognóz. V záujme toho zriadiť odborné pracovisko (napr. na SAV), zamerané na základný pedagogický výskum a analýzu progresívnych trendov v oblasti vzdelávania vôbec a VŠ zvlášť.
  1. Revidovať vysokoškolský zákon a ďalšie normatívne akty s cieľom posilniť akademické slobody a autonómiu vysokých škôl.
  1. Zmeniť systém riadenia vysokých škôl, redukovať vplyvy centralizmu, byrokratizmu, ekonomizmu, administratívneho formalizmu a politizácie.
  1. Prehodnotiť financovanie vysokých škôl s cieľom dosiahnuť do roku 2030 priemer štátov Európskej únie, diferencovať ho podľa typu vysokých škôl a ich vedných odborov, diverzifikovať ho podľa kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti.
  1. Prepracovať systém akreditácií s cieľom racionalizovať ho, odstrániť neefektívne činnosti a priblížiť ho k medzinárodným štandardom, vrátane plnoprávneho členstva Akreditačnej komisie v Európskej asociácii pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania ENQA. Pozastaviť prebiehajúce tretie obdobie komplexnej akreditácie (roky 2014 – 2019), kým sa nedefinujú jej hodnotiace kritériá.

Čítať ďalej →

Sme presvedčení, že:

  • Nedosiahneme výstupy a výsledky, pokiaľ zanedbávame vstupy a podmienky!
  • Nedosiahneme kvalitu, ak sa nepostaráme o tých, ktorí ju tvoria!
  • Nenadobudneme medzinárodnú úroveň, kým sa uzatvárame pred svetom!
  • Nezreformujeme vysoké školstvo, ak najprv nezanalyzujeme súčasný stav!

Obraciame sa na všetkých, ktorým záleží na budúcnosti slovenských vysokých škôl:

KOMUNIKUJME, DISKUTUJME, SPOLUPRACUJME!

 

Hlavné problémy

Stiahnuť text v pdf >>